Ochrana osobných údajov

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)

Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

I. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: AMANI World s.r.o., Sídlo: Pekárska 160/14, Trnava 917 01, IČO: 53 671 694, Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48791/T

II. Cookies

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktoré nám odsúhlasíte. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s našou webovou stránkou. Tieto súbory sa ukladajú vo Vašom zariadení dočasne alebo natrvalo. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Súbory cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu, okrem nevyhnutných cookies, ktoré môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, a to na základe oprávneného záujmu a v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. Poskytnutie súhlasu pre účely cookies je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Prehliadanie našej webovej stránky nie je podmienené poskytnutím súhlasu s cookies. Poskytovanie cookies, hlavne tých marketingových a analytických nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Pri spracúvaní súborov cookies nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

III. Účely spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti by sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných, marketingových, či iných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.

Právny základ spracúvania

Vaše údaje v tomto prípade spracúvame na základe uzatvorenej zmluvy (napr. zmluva o sprostredkovaní, o spoluprácu, zmluva o dielo, dohoda o zložení zálohy a pod.), nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas platnosti zmluvy a po jej ukončení po dobu potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov, t.j. po uplynutí 4 rokov od ukončenia zmluvy.

Kategórie príjemcov

V závislosti od našich zmluvných povinností môžeme Vaše údaje postúpiť advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravy kúpnej zmluvy, rezervačnej zmluvy, zmluvy o dielo), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy, notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo inej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje záujmy druhej zmluvnej strany v obchodnom vzťahu, príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností, správcovi bytového domu alebo Slovenskej obchodnej inšpekcii ako orgánu dohľadu.

Účtovníctvo

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie našich povinností podľa zákona o účtovníctve (vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr). Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme na plnenie našej zákonnej povinnosti.

Právny základ spracúvania

Vaše údaje v tomto prípade spracúvame na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov.

Doba uchovávania údajov

Účtovné doklady sme v zmysle zákona povinní uchovávať po dobu desiatich rokov.

Kategórie príjemcov

Štatistický úrad Slovenskej republiky, exekútor, správca konkurznej podstaty, predbežný správca, audítor, daňový úrad, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, účtovník, daňový poradca.

Účel spracúvania osobných údajov

Uplatňovanie právnych nárokov (napr. nezaplatené provízie, zmluvné pokuty za porušenie zmluvných záväzkov) a ochrana pred uplatňovanými nárokmi tretích osôb, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, postúpenie pohľadávok. Spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je na dosiahnutie účelu spracovania nevyhnutné. Bez osobných údajov by sme neboli schopní právny nárok uplatňovať.

Právny základ spracúvania

Na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ).

Doba uchovávania údajov

Do ukončenia vymáhania nároku, resp. do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie nároku.

Kategórie príjemcov

Slovenská obchodná inšpekcia, súd, advokát alebo iný právny zástupca, orgány činné v trestnom konaní.

Evidencia a vybavovanie prijatých reklamácií

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie našich povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa (evidencia a vybavovanie prijatých reklamácií). Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme mohli v zmysle zákona Vašu reklamáciu vybaviť.

Právny základ spracúvania

Plnenie našich zákonných povinností podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať do uplynutia lehoty na udelenie pokuty zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, t.j. do troch rokov od vybavenia reklamácie alebo sťažnosti, resp. po uplynutí lehoty na uplatnenie práva na súde.

Kategórie príjemcov

Slovenská obchodná inšpekcia, súd, advokát alebo iný právny zástupca, mediátor, subjekt alternatívneho riešenia sporov, náš partner na základe franšízovej zmluvy.

Vybavovanie podnetov dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov

Na účely vybavovania podnetov dotknutých osôb, ktoré si u nás uplatnili práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Poskytnutie Vašich údajov je nevyhnutné na vybavenie podnetu.

Právny základ spracúvania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania údajov

Počas doby na uloženie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, t.j. po uplynutí 5 rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov

Úradu na ochranu osobných údajov, súd, advokát alebo iný právny zástupca, partner.

Newsletter

Účel spracúvania osobných údajov

Zasielanie newslettera (reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, formou zasielania informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod.) v elektronickej podobe záujemcom a návštevníkom web stránky, ktorí prejavili o zasielanie newslettera záujem.

Právny základ spracúvania

Vašu e-mailovú adresu budeme spracúvať na základe Vami poskytnutého súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to buď odhlásením sa z newslettera (kliknutím na link obsiahnutý v každej správe) alebo zaslaním správy na niektorý z našich kontaktov. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Zadanie Vašej e-mailovej adresy je však na zasielanie newslettera nevyhnutné a bez jej zadania Vám nevieme newsletter poslať.

Doba uchovávania údajov

Vašu e-mailovú adresu budeme spracúvať po dobu Vášho súhlasu, najdlhšie po dobu štyroch rokov od odvolania súhlasu (§ 116 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách).

Kategórie príjemcov

Vaša e-mailová adresa nebude postúpená tretej osobe.

Evidencia dopytov záujemcov na služby realitnej kancelárie a ich kontaktovanie.

Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia dopytov záujemcov na služby AMANI World a ich kontaktovanie. Prevádzkovateľ spracúva základné kontaktné údaje záujemcov, ktorí ho sami kontaktujú a ktorí majú záujem o Služby AMANI World, aby ich mohol spätne kontaktovať s ponukou služieb alebo im odpovedať na ich otázky.

Právny základ spracúvania

Váš dopyt budeme spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva základné kontaktné údaje záujemcov a informácie o nehnuteľnosti, ktorí ho sami kontaktujú a ktorí majú záujem o predaj/ kúpu alebo prenájom nehnuteľností, aby ich mohol spätne kontaktovať s ponukou služieb realitného sprostredkovateľa alebo im odpovedať na ich otázky o službách realitného sprostredkovania. Spracovaním osobných údajov sleduje prevádzkovateľ svoj záujem na získavaní klientov, zákaziek a objednávok.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na spracovanie Vášho dopytu, najdlhšie po dobu 90 dní. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade, ak súhlas odvoláte, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však spolu uzatvoríme zmluvu (napr. zmluvu o sprostredkovaní), osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy.

Kategórie príjemcov

Naši partneri.

Databáza uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov na účel evidencie záujemcov o zamestnanie pre prípad potreby prijatia nového zamestnanca v budúcnosti.

Právny základ spracúvania

Váš dopyt budeme spracúvať na základe Vami poskytnutého súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na niektorý z našich kontaktov. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Zadanie Vašich identifikačných údajov a údajov o pracovnej a odbornej spôsobilosti je však nevyhnutné na to, aby sme Vás vedeli zaradiť do databázy uchádzačov o zamestnanie a kontaktovať v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané najdlhšie na dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia dopytu o zamestnanie priamo prevádzkovateľovi prostredníctvom formulára na webovom sídle prevádzkovateľa alebo po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia výberového konania v prípade, ak neúspešný uchádzač udelil súhlas o zaradenie do evidencie uchádzačov vo výberovom konaní na konkrétne pracovné miesto. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade, ak súhlas odvoláte, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však spolu uzatvoríme zmluvu (napr. pracovnú zmluvu), osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy.

Spätné kontaktovanie s prieskumom spokojnosti

Účel spracúvania osobných údajov

Zasielanie dotazníku spokojnosti v elektronickej podobe klientom alebo telefonické kontaktovanie klientov, ktorým prevádzkovateľ poskytol akúkoľvek službu.

Právny základ spracúvania

Váš dopyt budeme spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Spracovaním osobných údajov sleduje prevádzkovateľ svoj záujem na získavaní spätnej väzby od klientov a zlepšovaní svojich poskytovaných služieb.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje sa na tento účel neuchovávajú, sú prevádzkovateľom len jednorazovo využité na kontaktovanie s prieskumom spokojnosti.

Kategórie príjemcov

Naši partneri.

Recenzie

Účel spracúvania osobných údajov

Zverejňovanie recenzií a skúseností klientov so službami prevádzkovateľa na web stránke.

Právny základ spracúvania

Váš dopyt budeme spracúvať na základe Vami poskytnutého súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na niektorý z našich kontaktov. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Spracúvanie Vašich základných identifikačných údajov, údajov o nehnuteľnosti, ku ktorej sa poskytla služba a Vašej recenzie je však nevyhnutné na to, aby sme Vašu recenziu mohli uverejniť.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budú vymazané bezodkladne po splnení účelu alebo po uplatnení práva na výmaz, inak po uplynutí 7 rokov od poskytnutia recenzie.

Kategórie príjemcov

Návštevníci web stránok AMANI World.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Prenos osobných údajov do tretích štátov

Voľný pohyb údajov v rámci členských štátov Európskej únie je týmto nariadením garantovaný.

Ďalšie práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, avšak znemožňuje nám ďalšie spracovanie Vašich údajov na tie účely, pre ktoré sme potrebovali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený alebo oznámením odvolania súhlasu na ktoromkoľvek z našich kontaktov.

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali a zároveň neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov (napr. plnenie našich zákonných povinností),

namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali,

osobné údaje sme spracúvali nezákonne, alebo

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Vašej žiadosti o výmaz údajov však nevieme podľa platných pravidiel vyhovieť, ak ešte osobné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností alebo ak je ďalšie spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 

zároveň napadnete správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov) alebo

je spracúvanie nezákonné a nežiadate o ich výmaz, alebo

ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov, alebo

ste namietali voči spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane.

Obmedzenie spracúvania znamená, že takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo len v rozsahu potrebnom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. Ak obmedzíme spracúvanie Vašich údajov a neskôr pominú dôvody, pre ktoré sa spracúvanie obmedzilo, budeme Vás o tom informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo je spracúvanie Vašich osobných údaje nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V takomto prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely, na ktoré sa Vaše osobné údaje v danom prípade spracúvajú, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

 

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom alebo s Nariadením, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: info@amani-world.com

Tento dokument nadobúda účinnosť 19.01.2024


Najobľúbenejšie zájazdy
Odporúčame

logo
Kontakty
PT. FUSION PARTNERS GROUP
Jalan Batuyang Gang Garuda III Nomor 5, Desa/Kelurahan Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar
805 82 Bali
Tel. & email - Slovensko:

© Všetky práva vyhradené - www.amanijourneys.com
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.amanijourneys.com
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť