VOP - cestovné služby

Všeobecné zmluvné podmienky

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky zájazdy, pobyty a iné obdobné služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou AMANI World so sídlom: Jalan Batuyang Gang Garuda III Nomor 5, Desa/Kelurahan Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar 805 82 Bali (ďalej len CK AMANI World).
Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), ktorú cestovná kancelária AMANI World uzatvára s objednávateľom zájazdu.

1. Účastníci, vznik a obsah zmluvného vzťahu

1.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu založeného Zmluvou sú CK AMANI World a objednávateľ zájazdu (ďalej len objednávateľ).
1.2. Objednávateľom je predovšetkým osoba, ktorá podpísala Zmluvu s CK AMANI World. V mene maloletých detí a iných
fyzických osôb, ktoré majú zákonného zástupcu, podpisuje Zmluvu ich zákonný zástupca. Pre posúdenie veku objednávateľa je rozhodujúci jeho vek k poslednému dňu zájazdu alebo poskytovania inej služby cestovného ruchu.
1.3. Objednávateľom je aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej bola Zmluva uzavretá (fyzická osoba, ktorá je uvedená v Zmluve, hoci nepodpísala Zmluvu). Taká fyzická osoba je zo Zmluvy oprávnená a povinná okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Súhlas môže byť prejavený výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, napríklad nastúpením na zájazd.
1.4. Ak je objednávateľov viac a zo Zmluvy, týchto všeobecných zmluvných podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z povahy práva alebo povinnosti nevyplýva niečo iné, sú objednávatelia oprávnení a povinní zo Zmluvy spoločne a nerozdielne.
1.5. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia. CK AMANI World môže uzavrieť zmluvu sama alebo v zastúpení
svojím splnomocneným zástupcom.
1.6. Ak Zmluva neobsahuje osobitnú úpravu, obsah zmluvného vzťahu ňou založeného sa spravuje týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, katalógom, cenníkom, dodatočnými ponukami CK AMANI World, osobitnými podmienkami a informáciami
odovzdanými objednávateľovi pri uzavretí Zmluvy, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Cena zájazdu

2.1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou dojednanou medzi CK AMANI World a objednávateľom. Záväzná dohodnutá cena
zájazdu je uvedená v Zmluve. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
2.2. Cena zájazdu zahŕňa leteckú dopravu, transfer z letiska na miesto pobytu a späť, ubytovanie a stravovanie podľa ponuky CK AMANI World, služby delegáta, ak v popise zájazdu nie je uvedené inak.
2.3. Cena zájazdu nezahŕňa povinné poplatky (napr. letiskové a bezpečnostné poplatky, miestne servisné poplatky, palivové príplatky) a nepovinné poplatky (napr. poplatok za komplexné cestovné poistenie, poplatky za fakultatívne služby, ostatné poplatky za služby spojené so zájazdom), ak v popise zájazdu nie je uvedené inak.
2.4. Objednávateľ môže pri uzavretí Zmluvy uzavrieť aj poistnú zmluvu, predmetom ktorej je cestovné poistenie na cestu a pobyt, vrátane možnosti poistiť sa pre prípad odstúpenia od Zmluvy z dôvodu choroby a nehody (t.j. poistenie pre prípad storna zájazdu). Poistný vzťah v takom prípade vzniká výlučne medzi príslušnou poisťovňou a objednávateľom.
2.5. CK AMANI World je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:
2.5.1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
2.5.2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
2.5.3. zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
2.6. Ak k uvedeným zmenám dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, je CK AMANI World oprávnená jednostranne zvýšiť cenu
zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnemu zvýšeniu platby podľa bodu 2.5.1. alebo 2.5.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok oproti platbe premietnutej do ceny zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura (bod 2.5.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok) je CK AMANI World oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej výške zmeny kurzu.
2.7. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK AMANI World nevzniká právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

3. Platobné podmienky

3.1. CK AMANI World má právo na zaplatenie dohodnutej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom
pred začatím zájazdu. Objednávateľ má právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb len po úplnom zaplatení dohodnutej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom.
3.2. Ak nie je medzi CK AMANI World a objednávateľom písomne dohodnuté inak, objednávateľ je povinný zaplatiť
dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom nasledovne:
3.2.1. preddavok vo výške najmenej 50% z dohodnutej ceny zájazdu pri podpísaní Zmluvy objednávateľom, zostávajúcu časť dohodnutej ceny zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom najneskôr 60 dní pred začatím zájazdu,
3.2.2. ak má byť Zmluva uzavretá v lehote kratšej ako 60 dní pred začatím zájazdu, celú dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom pri podpísaní Zmluvy objednávateľom,
3.2.3. ak je predmetom Zmluvy obstaranie služieb cestovného ruchu na vyžiadanie objednávateľa, preddavok vo výške požadovanej
CK AMANI World v závislosti od termínu zájazdu, najmenej však 50% z ceny služieb, pri predložení žiadosti objednávateľa,
zostávajúcu časť do 3 dní po potvrdení obstarania služieb CK AMANI World. Ak CK AMANI World oznámi
objednávateľovi nemožnosť obstarania služieb, bezodkladne mu vráti zaplatený preddavok.
3.3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu, preddavku na ňu alebo prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom, je CK AMANI World oprávnená odstúpiť od Zmluvy a požadovať od objednávateľa zaplatenie storno
poplatku v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. K základným právam objednávateľa patrí:
4.1.1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
4.1.2. právo vyžadovať od cestovnej kancelárie informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
4.1.3. právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
4.1.4. právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK AMANI World známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu alebo v inej
písomnej forme, ktorá bola objednávateľovi odovzdaná,

4.1.5. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
4.1.6. právo písomne oznámiť CK AMANI World pred začatím zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená
v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí so Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia CK AMANI World sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom.

Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom a uhradiť náklady, ktoré CK AMANI World vznikli v súvislosti so zmenou objednávateľa. Zmena rezervácie
zo strany CK AMANI World bude vykonaná v prípade, že túto zmenu bude možné realizovať za poplatok min. 30
EUR/zmena/osoba. Výška poplatku je závislá od typu zmeny a dňa, kedy je zmena oznámená a zohľadňuje skutočne vzniknuté náklady. Ide napr. o zmenu termínu, mena, miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb a dopravy.

4.1.7. právo na reklamáciu nedostatkov zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a jej vybavenie v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
4.1.8. právo na ochranu osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom. CK AMANI World
preto odporúča, aby objednávateľ oznámil svojim blízkym osobám presnú adresu miesta pobytu, prípadne ďalšie nevyhnutné informácie, nakoľko tieto im zo strany CK AMANI World v záujme ochrany osobných údajov objednávateľa nebudú poskytnuté.

4.2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
4.2.1. povinnosť poskytnúť CK AMANI World súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu obstaraniu a poskytnutiu zmluvne
dohodnutých a zaplatených služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom, bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované CK AMANI World,
4.2.2. povinnosť nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
4.2.3. povinnosť oznámiť CK AMANI World iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť objednávateľa na
zájazde,
4.2.4. povinnosť oznámiť v lehote určenej CK AMANI World svoje stanovisko k návrhu zmeny Zmluvy,
4.2.5. povinnosť riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom a preukázať ich zaplatenie dostatočne preukazným dokladom,
4.2.6. povinnosť prevziať od CK AMANI World doklady potrebné pre čerpanie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
(pokyny na cestu, letenky, voucher a pod.), riadne ich skontrolovať a riadiť sa nimi,
4.2.7. povinnosť dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu so všetkými potrebnými dokladmi,
4.2.8. povinnosť mať u seba po celý čas zájazdu platný cestovný doklad, vízum a ďalšie potrebné doklady,
4.2.9. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu pokyny sprievodcu, delegáta alebo iného povereného zástupcu CK AMANI World.
4.2.10. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy štátov, do ktorých cestuje.
4.2.11. povinnosť počínať si po celý čas zájazdu tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku CK AMANI World, ani ku škodám
ani inej ujme na zdraví, osobnosti a majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov zmluvne dohodnutých služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne podozrenie, že objednávateľ by mohol ohroziť alebo poškodiť život alebo zdravie iných účastníkov zájazdu alebo tretích osôb, je povinný na výzvu CK AMANI World bezodkladne, najneskôr do začiatku zájazdu, predložiť lekárske potvrdenie, z ktorého
nepochybne vyplýva, že také ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí.
4.3. Objednávateľ, ktorý poruší povinnosť podľa bodu 4.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok, nemá právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb, ktorých poskytnutie nie je v dôsledku takého porušenia právne alebo inak možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli CK AMANI World náklady alebo iná škoda, má voči objednávateľovi právo na ich náhradu. V prípade
závažného porušenia povinnosti podľa bodov 4.2.8., 4.2.9., 4.2.10. alebo 4.2.11. týchto všeobecných zmluvných podmienok počas trvania zájazdu je CK AMANI World oprávnená vylúčiť objednávateľa zo zájazdu (odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k nevyčerpaným
službám) a objednávateľ nemá právo na náhradu škody.

5. Zmena a zrušenie Zmluvy, storno poplatky

5.1. Ak je CK AMANI World nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, písomne navrhne
objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy odstupuje bez zaplatenia storno poplatku. Objednávateľ musí svoje rozhodnutie písomne oznámiť CK AMANI World v lehote určenej CK AMANI World v
návrhu zmeny Zmluvy, inak platí, že s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí.
5.2. Za zmenu podstatnej podmienky Zmluvy, ktorá odôvodňuje postup podľa bodu 5.1. týchto všeobecných zmluvných podmienok, sa nepovažuje zmena leteckého dopravcu, zmena typu lietadla, zmena letovej trasy, času a doby trvania letu. CK AMANI World si
vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o uvedených zmenách s následným oznámením zmeny objednávateľovi.
5.3. V zvláštnych prípadoch je nevyhnutné ubytovať objednávateľa v inom ubytovacom zariadení alebo obstarať náhradné plnenie iných služieb bez ohľadu na lehotu do začatia zájazdu. CK AMANI World obstará v takom prípade poskytnutie náhradných služieb v
podobnom alebo vyššom štandarde na celý zájazd alebo jeho časť.
5.4. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. Podľa medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 12 hodiny (v niektorých ubytovacích zariadeniach už do 10 hodiny). Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.
5.5. Ak objednávateľ navrhne CK AMANI World zmenu podmienok Zmluvy a nejde o zmenu podľa bodu 4.1.6. týchto
všeobecných zmluvných podmienok, je CK AMANI World, v prípade, že návrhu vyhovie, oprávnená uplatniť voči
objednávateľovi právo na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej v dôsledku zmeny podmienok Zmluvy vznikli.
5.6. CK AMANI World má právo pred začatím zájazdu písomne odstúpiť od Zmluvy len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutej povinnosti objednávateľom.
5.7. CK AMANI World si vyhradzuje právo zrušiť zájazd:
5.7.1. ak do 20 dní pred začatím zájazdu nie je dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu uvedený v katalógu CK AMANI World alebo v inej písomnosti (propagačný leták, webová stránka a pod.)
5.7.2. kedykoľvek pred začatím zájazdu v dôsledku neodvrátiteľných udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od CK AMANI World rozumne požadovať.
5.8. Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu písomne odstúpiť od Zmluvy:
5.8.1. bez udania dôvodu,
5.8.2. ak nesúhlasí s návrhom zmeny Zmluvy podľa bodu 5.1. týchto všeobecných zmluvných podmienok, v lehote určenej CK AMANI World v návrhu zmeny Zmluvy,
5.8.3. z dôvodu porušenia povinnosti CK AMANI World vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzného právneho

predpisu.
5.9. V prípadoch podľa bodov 5.8.2. a 5.8.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok je CK AMANI World povinná vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu zájazdu a prípadné ďalšie zaplatené poplatky spojené so zájazdom do 14 dní po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
5.10. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinnosti CK AMANI World, ktoré sú určené
Zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa bodu 5.8.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo ak CK AMANI World odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ
povinný zaplatiť cestovnej kancelárii CK AMANI World storno poplatok, ktorý má právnu povahu zmluvnej pokuty.

Výška storno poplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu a je určená nasledovne: 62 a viac dní - skutočne vzniknuté náklady, min. 30% z ceny objednaných služieb
61 až 50 dní - skutočne vzniknuté náklady, min. 50% z ceny objednaných služieb
49 až 40 dní - skutočne vzniknuté náklady, min. 60% z ceny objednaných služieb
39 až 30 dní - skutočne vzniknuté náklady, min. 80% z ceny objednaných služieb
29 až 15 dní - skutočne vzniknuté náklady, min. 90% z ceny objednaných služieb
14 a menej dní - skutočne vzniknuté náklady, min. 100% z ceny objednaných služieb

5.11. Cenou zájazdu sa na účely výpočtu storno poplatku rozumie výsledná celková cena zájazdu uvedená v Zmluve, vrátane všetkých povinných a nepovinných poplatkov spojených so zájazdom, a to aj v prípade, ak nie sú súčasťou ceny zájazdu podľa bodu 2.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok, s výnimkou poistného za komplexné cestovné poistenie.
5.12. Na určenie počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do rozhodného počtu dní. Do rozhodného počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd.

5.13. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny zájazdu + poistné. CK AMANI World má v takom prípade voči objednávateľovi popri práve na zaplatenie storno poplatku
aj právo na náhradu škody, ktorá jej v dôsledku uvedeného vznikla. To isté platí v prípade, ak objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd pre porušenie svojej povinnosti.

5.14. CK AMANI World je oprávnená použiť finančné prostriedky, zaplatené objednávateľom na dohodnutú cenu zájazdu a
prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom, na uspokojenie svojho práva na zaplatenie storno poplatku. Ak je storno poplatok nižší ako suma týchto finančných prostriedkov, je CK AMANI World povinná bezodkladne vrátiť ich zostatok objednávateľovi. Ak je
storno poplatok vyšší, je objednávateľ povinný bezodkladne zaplatiť vzniknutý rozdiel CK AMANI World. CK AMANI World je takisto oprávnená osobitným písomným prejavom vôle (stornovacím protokolom) započítať svoju pohľadávku voči
objednávateľovi zájazdu na zaplatenie storno poplatku s pohľadávkou objednávateľa zájazdu na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom.

6. Reklamačné podmienky

6.1. Ak počas zájazdu nie je zmluvne dohodnutá služba poskytnutá objednávateľovi riadne alebo včas, je CK AMANI World
povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v Zmluve, nie je CK AMANI World povinná vrátiť objednávateľovi
rozdiel ceny medzi poskytnutými a zmluvne dohodnutými službami s prihliadnutím na charakter zájazdov.
6.2. Ak sa počas zájazdu zistí, že objednávateľovi nemožno poskytnúť ubytovanie v zmluvne dohodnutom ubytovacom zariadení a je mu poskytnuté náhradné ubytovanie v podobnom alebo vo vyššom štandarde, pričom lokalita nie je smerodajná, znáša CK AMANI World zvýšené náklady na ubytovanie. Ak je objednávateľovi poskytnuté náhradné ubytovanie v nižšom štandarde, nie je CK AMANI World povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi poskytnutým a zmluvne dohodnutým ubytovaním s prihliadnutím na charakter
zájazdov.
6.3. Objednávateľ berie na vedomie, že CK AMANI World nemá vplyv na rozdeľovanie sedadiel v lietadle ani na rozdeľovanie
izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii príslušného leteckého dopravcu, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto skutočnosti preto nie je možné reklamovať ako nedostatok zmluvne dohodnutých služieb.
6.4. V prípade výskytu nedostatkov zmluvne dohodnutých služieb vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK AMANI World tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK AMANI World je povinný v rámci
svojej kompetencie rozhodnúť o uplatnenom práve ihneď.
6.5. Svoje právo z reklamácie musí objednávateľ písomne uplatniť v CK AMANI World bezodkladne, najneskôr však do troch
mesiacov od skončenia zájazdu, inak jeho právo zaniká. Všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK AMANI World povinná vybaviť písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
6.6. Ak objednávateľ bez porušenia povinnosti CK AMANI World nevyčerpal niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb, nemá
voči CK AMANI World právo na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu ani jej časti, právo na zľavu z ceny zájazdu ani žiadne iné
obdobné zodpovednostné právo. To isté platí v prípade, ak objednávateľ nemohol čerpať niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb pre porušenie svojej povinnosti.
6.7. Ak sa bez porušenia povinnosti CK AMANI World nenaplnili mimozmluvné očakávania objednávateľa (napr. ak nemohol
využiť možnosť kúpania pre studené more), nemá voči CK AMANI World právo na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu ani jej časti,
právo na zľavu z ceny zájazdu ani žiadne iné obdobné zodpovednostné právo.
6.8. CK AMANI World nijako nezodpovedá za nedostatky služieb, ktorých obstaranie nebolo predmetom Zmluvy (najmä služieb,
ktorých poskytnutie si objednávateľ sám objednal u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo u inej osoby).
6.9. Práva, ktoré objednávateľovi prípadne vznikli z porušenia povinnosti CK AMANI World a ktoré môžu byť uspokojené z
uzavretého komplexného cestovného alebo iného poistenia, objednávateľ uplatní u príslušnej poisťovne. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva objednávateľa voči CK AMANI World.
6.10. Práva, ktoré objednávateľovi prípadne vznikli z dôvodov, že mu bol proti jeho vôli odmietnutý nástup do lietadla, že bol jeho let zrušený alebo má meškanie, a ktoré mu z týchto dôvodov priznáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11.2.2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, objednávateľ uplatní u príslušného leteckého dopravcu. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva objednávateľa voči CK AMANI World.
6.11. CK AMANI World upozorňuje na možné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu preplnenosti vzdušných koridorov, nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. Odporúča preto objednávateľovi, aby pri organizácii návratu zo zájazdu a plánovaní prípojov bral do úvahy možnosť vzniku podobných situácií.
6.12. CK AMANI World nenesie žiadnu zodpovednosť za batožinu a iné veci objednávateľa. Za poškodenie, zničenie, omeškanie
alebo stratu batožiny počas prepravy zodpovedá v plnom rozsahu letecký dopravca, u ktorého je potrebné bezodkladne uplatniť práva

priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami. Za poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny počas ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, u ktorého je potrebné bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami.

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

7.1. Podpisom Zmluvy dáva objednávateľ CK AMANI World výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov
uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov CK AMANI World vyplývajúcich zo
Zmluvy, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.
7.2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
7.2.1. získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom CK AMANI World.
7.2.2. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK AMANI World na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s
objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení.
7.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK AMANI World pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie
služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK AMANI World, vrátane zahraničných,
ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.
7.2.4. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK AMANI World na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného
vzťahu založeného Zmluvou.
7.3. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy.
7.4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov CK AMANI World za účelom ich spracúvania podľa bodov 7.1. až 7.3. týchto všeobecných
zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá CK AMANI World vznikne.

8. Upozornenie, program, preprava a batožina, cestovné doklady, ubytovanie, strava, vreckové a zdravotná starostlivosť

8.1. CK AMANI World nezodpovedá za prípadné znečistenie pláží či mora z dôvodu klimatických podmienok alebo iných nepredvídateľných dôvodov.
Bazény - pokiaľ je súčasťou služieb poskytovaných na základe zmluvy o obstaraní zájazdu ubytovanie v hoteli s bazénom, je nutné zohľadniť bežne uplatňovanú prax určitého časového obmedzenia využívania bazénu s ohľadom na ich údržbu a čistenie. Stanovenie časového rozmedzia využívania bazénu či jeho vyhrievania je plne v kompetencii správy ubytovacieho zariadenia.
Klimatizácia/kúrenie - v prípade že je klimatizácia/kúrenie v hoteli ovládané centrálne, je konkrétne určenie časového rozmedzia fungovania klimatizácie/kúrenia plne v kompetencii správy ubytovacieho zariadenia.
Internet/WiFi pripojenie - CK AMANI World nezodpovedá za prípadné výpadky internetového či WiFi pripojenia spôsobené
technickými problémami či počtom aktuálne pripojených užívateľov a pod.
Hmyz - vzhľadom ku konkrétnym klimatickým podmienkam v daných oblastiach a s tým spojenou existenciou rozličnej fauny, je logickým dôsledkom výskyt hmyzu aj v priestoroch ubytovacích zariadení. Napriek intenzívnej snahe ubytovateľov nie je možné vylúčiť prítomnosť hmyzu v priestoroch izby. Problém je vždy nutné riešiť okamžite po zistení aktuálneho výskytu. Následne po skončení zájazdu je eventualita nápravy i akejkoľvek hypotetickej náhrady vylúčená.
Uzavretím zmluvy o zájazde berie objednávateľ výslovne na vedomie, že zájazdy obstarávané zo strany CK AMANI World
pre objednávateľa sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, navštívené krajiny a podmienky a pomery v nich (spoločenské, politicko-ekonomické, sociálne pomery, povoľovacie a iné konania spojené so vstupom do krajiny, zotrvaním v nej a pod.). Z týchto dôvodov berie objednávateľ na vedomie, že pri ich organizácii a na ich účasti je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti prípravy a organizácie zájazdu (napr. zmena programu, časového harmonogramu zájazdu, trasy zájazdu, ubytovania, spôsobu prepravy, stravovania a pod.), a to v závislosti od aktuálnej možnosti alebo nemožnosti vstupu do krajiny, možnosti alebo dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb na zájazde, na ktoré CK AMANI World nemá dosah a preto za ne nemôže niesť zodpovednosť.
8.2. Ak sú súčasťou zájazdu služby sprievodcu, objednávatelia sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu. Objednávatelia sú povinní rešpektovať pokyny vodičov a iného sprievodného personálu (napr. letiskový personál, sprievodca dopravného prostriedku, lokálny sprievodca) a bezpečnostných a administratívnych zložiek príslušného štátu. Objednávatelia sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, ktorý stanoví alebo vyhlási sprievodca, ak sú súčasťou zájazdu služby sprievodcu, pri jednotlivých priebežných zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v stanovenej lehote určenej CK AMANI World alebo sprievodcom, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady a zodpovednosť v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu.
8.3. Pokiaľ svojím správaním objednávateľ ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu alebo preukázateľne obťažuje ostatných objednávateľov alebo pokiaľ inak poruší tieto VZP, platný právny poriadokalebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom je povinný sa dopraviť domov na vlastné náklady a zodpovednosť.
8.4. Objednávateľ súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter zájazdov organizovaných CK AMANI World, má CK AMANI World právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu objednávateľov,
nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti, plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov objednávateľa voči CK AMANI World.
8.5. Súčasťou niektorých zájazdov CK AMANI World je aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť objednávateľov a dodržiavanie miestnych zvyklostí, pričom objednávateľ si je vedomý potreby splnenia týchto predpokladov.
8.6. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že s prihliadnutím na charakter zájazdov organizovaných CK AMANI World sú tieto zájazdy špecifickým produktom, ktorý si v prípade akýchkoľvek
nepredvídateľných okolnosti alebo okolností vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša objednávateľ. Ide najmä, nie však výlučne, o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov objednávateľov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná.
8.7. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že CK AMANI World je oprávnená zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený
program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. uvedených v bode 9.6. vyššie), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť

CK AMANI World reálne navyše vzniknuté náklady, pričom je oprávnený sa od zájazdu oddeliť a dopraviť sa domov na vlastné
náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť; v takomto prípade nevznikajú objednávateľovi žiadne nároky voči CK AMANI World.
8.8. Zmluvné strany sa dohodli a objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že vzhľadom na charakter zájazdov organizovaných CK AMANI World, ktoré sú špecifickým produktom, sa za podstatnú zmenu podmienok zmluvy nepovažuje (i) zmena podľa bodu 8.7.
vyššie, (ii) zmena ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu z dôvodov, za ktoré CK AMANI World
nezodpovedá, alebo ktoré vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností/okolností vyššej moci, (iii) zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu, (iv) zmena spôsobu prepravy a vady prepravy (najmä, ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku, zmena prevádzkovateľa dopravy, zmena typu lietadla, poruchy dopravných prostriedkov).
8.9. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že za transport, vykonávanie akýchkoľvek športových a iných fakultatívnych aktivít počas zájazdu (napr. jazda skútrom, jazda iným dopravným prostriedkom, plávanie, rafting, potápanie, adrenalínové aktivity a iné športy a aktivity a pod.) zodpovedá výlučne objednávateľ, vykonáva ich na vlastné dodatočné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť a CK AMANI World nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následky alebo škody,
ktoré objednávateľovi vzniknú alebo vznikli v dôsledku vykonávania týchto aktivít.
8.10. S ohľadom na osobitnú charakteristiku zájazdov CK AMANI World, zabezpečuje dopravu,
prepravu a presuny s ohľadom na dostupnosť autobusmi, autami rôzneho typu, letecky, vlakmi, loďami (vrátane člnov), na slonoch, ťavách, pštrosoch, koňoch a iných zvieratách používaných na prepravu v danej destinácii, vozoch, bicykloch a peši. Podrobnosti o každej preprave nájde objednávateľ v katalógu alebo mu ich poskytne CK AMANI World na vyžiadanie.
8.11. Pri všetkých (leteckých) zájazdoch objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s možnou zmenou termínu odletu a príletu, max. posun ± 2 dni, ktorá závisí od aktuálneho letového poriadku danej leteckej spoločnosti, pričom objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý tejto skutočnosti a s takýmto možným posunom vopred súhlasí.
8.12. Pri zájazdoch s odletom alebo príletom na letisko Schwechat alebo Budapešť, doprava na letisko Schwechat alebo Budapešť a späť nie je zo strany CK AMANI World zabezpečená, ak sa CK AMANI World a objednávatelia nedohodnú inak. V prípade, že
sa objednávateľ dopravuje na letisko Schwechat alebo Budapešť individuálne, odlieta v iný termín odletu ako ostatní objednávatelia na zájazde alebo sa vracia v iný termín príletu ako ostatní objednávatelia na zájazde, dopravu na letisko Schwechat alebo Budapešť a späť si zabezpečuje a hradí objednávateľ sám, vo vlastnom mene a na vlastné náklady, pričom CK AMANI World nenesie za takúto
prepravu zodpovednosť. 8.13. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že CK AMANI World nezodpovedá za žiadne vady
dopravy (meškanie, vynechanie spojov, poruchy dopravných prostriedkov a pod.), ako ani za následky z toho plynúce. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES) a za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie CK AMANI World zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu.
Náhradu si objednávateľ uplatní u príslušnej leteckej spoločnosti. Keďže CK AMANI World nemá možnosť ovplyvniť tieto
prípadné zmeny spojené s leteckou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje objednávateľa na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči CK AMANI World. CK AMANI World nenesie zodpovednosť za problémy spojené so zaregistrovaním
sa na let (check-inom), prestupom na tranzitnom letisku a prepravou do cieľovej destinácie. CK AMANI World môže, ak je takáto služba možná a dostupná, pre objednávateľov zabezpečiť registráciu na let (check-in), avšak CK AMANI World v žiadnom prípade nezodpovedá
za akékoľvek následné zmeny, úpravy alebo zrušenie vykonané zo strany leteckej spoločnosti.
8.14. V prípade, že objednávateľ má záujem zabezpečiť si vlastnú letenku pri leteckých zájazdoch, je to povinný oznámiť CK AMANI World pri prihlásení sa na zájazd a uviesť túto požiadavku do zmluvy o zájazde, najneskôr však ku dňu úhrady zálohy za
zájazd, v opačnom prípade CK AMANI World nebude na takúto požiadavku prihliadať a akékoľvek náklady s obstaraním letu zo
strany CK AMANI World je objednávateľ povinný uhradiť. Objednávateľ, ktorý si zabezpečuje vlastnú letenku, si zabezpečuje na
vlastné náklady a zodpovednosť aj vlastnú dopravu na príslušné letiská a na vlastné náklady sa pripojí k ostatným objednávateľom, spravidla v mieste prvého ubytovania. V prípade akýchkoľvek zmien v programe zájazdu (napr. zrušenie zájazdu, zmena hotela, zmena letiska odletu/príletu, predĺženie/skrátenie zájazdu a pod.) nemôže CK AMANI World niesť zodpovednosť za akékoľvek problémy a
dodatočné náklady a škody s tým spojené.
8.15. CK AMANI World nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny a náhradu škody
(odškodnenie) je objednávateľ povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Prípadnú stratu batožiny alebo poškodenie batožiny je objednávateľ povinný nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska v tranzitnej hale, kde sa podpisuje protokol P. I. R., ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku objednávateľa na odškodnenie, v opačnom prípade nárok objednávateľa na náhradu za vzniknutú škodu zaniká; Náklady spojené s vybavovaním reklamácie batožiny hradí objednávateľ. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy sa na reklamáciu batožiny vzťahujú všeobecne záväzné pravidlá danej leteckej spoločnosti a reklamáciu si cestujúci musí uplatniť priamo u nich. Pre prípad inej straty/poškodenia počas zájazdu odporúča CK AMANI World uzatvoriť cestovné poistenie.
8.16. V prípade, ak si účasť na zájazde vyžaduje zabezpečenie víz do danej krajiny CK AMANI World poskytuje ako službu
vízový formulár a podáva žiadosť o udelenie víz do danej krajiny za úhradu pre objednávateľov, ktorí vlastnia pas SR a v určenom čase poskytnú CK AMANI World všetky potrebné podklady na podanie žiadosti. Objednávatelia inej štátnej príslušnosti ako SR sú povinní overiť si vízovú povinnosť do všetkých navštívených krajín v rámci zájazdu a v prípade, že účasť na zájazde vyžaduje zabezpečenie víz do danej krajiny, sú povinní si víza zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť, ak sa s CK AMANI World nedohodnú výslovne a individuálne inak. V prípade, že objednávateľ nebude mať riadne udelené platné víza danej krajiny, CK AMANI World si bude nárokovať
storno poplatky vo výške 100% z ceny zájazdu a ceny objednaných služieb nezahrnutých do ceny zájazdu. CK AMANI World
nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neudelenie víz objednávateľovi, a to bez ohľadu na typ víz. Udelenie, resp. neudelenie víz je v kompetencii príslušného zastupiteľského úradu a ich vydanie/nevydanie je okolnosťou vis major. Viac informácii ohľadne vízových podmienok je objednávateľom k dispozícii na internetovej stránke príslušného zastupiteľského úradu a prípadné ďalšie podrobnosti o vízových podmienkach sú uvedené v bližších informáciách pred zájazdom. V prípade, že objednávateľ bude žiadať o vybavenie víz mimo termínu, ktorý je uvedený v bližších informáciách pred zájazdom, respektíve v určenom termíne nedodá potrebné podklady na víza a zabezpečenie podania žiadosti o udelenie víz bude výslovne dohodnuté s CK AMANI World, bude objednávateľ povinný
uhradiť poplatok za expresné spracovanie žiadosti o udelenie víz v plnej výške. V prípade, ak sa zájazd koná na území USA, objednávatelia sú povinní byť držiteľmi biometrického pasu vydaného po 1.1.2008.
8.17. Pri väčšine zájazdov sú objednávatelia ubytovaní v hoteloch strednej a vyššej kategórie (podľa miestnej kategorizácie hotelov a informácií známych pre CK AMANI World), v dvojposteľových izbách. Každému samostatne prihlásenému objednávateľovi v
prípade, že nebude možné objednávateľa doubytovať s osobou rovnakého pohlavia alebo objednávateľ nesúhlasí s doubytovaním, CK AMANI World zabezpečí, ak je to možné, za príplatok ubytovanie v jednoposteľovej izbe počas celého trvania zájazdu a objednávateľ
sa zaväzuje uhradiť príplatok za jednolôžkovú izbu vo výške uvedenej v kalkulácii doplatku ceny zájazdu. Pri zájazdoch typu Expedícia je ubytovanie v hoteloch nižšej triedy zväčša v dvojposteľových izbách, no často sa využíva aj veľmi jednoduché a nenáročné - expedičné ubytovanie (v závislosti od možností danej lokality). Kategorizácia ubytovania je subjektívnym hodnotením CK AMANI World,
ktoré vychádza z miestnej kategorizácie hotelov, ak taká kategorizácia existuje. Podrobnosti ohľadne ubytovania sa objednávateľ dozvie v bližších informáciách pred zájazdom. S prihliadnutím na charakter zájazdov a v závislosti od možností danej lokality objednávateľ súhlasí s

tým, že CK AMANI World je oprávnená zmeniť ubytovacie zariadenie, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené
v rovnakej alebo vyššej kategórii alebo štandarde, a to pred aj priamo počas zájazdu. Zmena ubytovacieho zariadenia, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii, nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa, ani na uplatnenie reklamácie z dôvodu vadného plnenia.
8.18. Spravidla ku každému zájazdu poskytne CK AMANI World objednávateľovi informácie o predpokladanej spotrebe
vreckového a o základných cenách v danej krajine. CK AMANI World odporúča, vziať si na zájazd viac peňazí, ako by mali
chýbať. Vstupné do pamiatok, národných parkov atď. nie je zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak.
8.19. CK AMANI World výslovne odporúča objednávateľovi uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej
poisťovni alebo priamo využiť služby poistenia sprostredkovaných CK AMANI World. Na odporúčané a povinné očkovania sa informuje objednávateľ u svojho lekára. Údaje o potrebe očkovania a jeho cenách sa pravidelne menia a CK AMANI World ich neovplyvňuje a ani za ne nezodpovedá. Bližšie informácie o očkovaní objednávateľovi poskytne internetová stránka Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva zdravotníctva SR alebo Inštitút očkovania a cestovnej medicíny.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, trvalého pobytu alebo inú adresu adresáta, uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení. V prípade časovej tiesne sa písomnosti týkajúce sa Zmluvy môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové čísla, resp. emailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámili; odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho emailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie emailovej správy adresátom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.

9.2. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre zájazdy, pobyty a iné obdobné služby cestovného ruchu organizované CK AMANI World, ktoré sa majú začať 01.04.2024.
9.3. Objednávateľ potvrdzuje svojím podpisom na Zmluve, že prevzal vyhotovenie týchto všeobecných zmluvných podmienok, oboznámil sa s nimi, rozumie im a v plnom rozsahu ich akceptuje.

9.4. Všetky údaje a informácie uvedené v katalógu cestovnej kancelárie alebo inej písomnosti CK AMANI World zodpovedajú údajom a informáciám známym v dobe tlače a CK AMANI World si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom.


Najobľúbenejšie zájazdy
Odporúčame

logo
Kontakty
PT. FUSION PARTNERS GROUP
Jalan Batuyang Gang Garuda III Nomor 5, Desa/Kelurahan Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar
805 82 Bali
Tel. & email - Slovensko:

© Všetky práva vyhradené - www.amanijourneys.com
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.amanijourneys.com
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť